Terénní úpravy "Oborský"

Popis projektu

Odstranění nedokončené stavby vodní nádrže v lokalitě "OBORSKÝ" na parc. č. 1349/1, 1349/4, 1349/5 v kat. území Černá Hora.

Údaje o záměru

1. Umístění záměru (obec, katastrální území): 581496 Černá Hora

Výstavba nedokončeného rybníka na lokalitě Oborský bylo povolena rozhodnutím Městského úřadu Blansko, č.j. MBK 8385/2006/ŽP/Ba/3 ze dne 24.5.2006. Podle podmínek uvedeného povolení a schválené projektové dokumentace provedli stavebníci – manželé Adámkovi – odtěžení zemin v půdorysu nádrže a odpadní potrubí do potoka Býkovka. (přívodní potrubí PVC DN200 z odběrné šachty, odběrná šachta s hradítkem a bezpečnostní přeliv provedeny nebyly?). Poté byly stavební práce na vodním díle ukončeny.
Investor Dornia Tower s.r.o. požádal Městský úřad o zrušení předmětného povolení k nakládání s povrchovými vodami dopisem ze dne 2.3.2010, protože neuvažuje o dokončení vodního díla ani i jeho provozování. Rozestavěné vodní dílo je nutno odstranit a pozemky uvést do původního stavu.


2. Charakter záměru, stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Společnost Dornia Tower s.r.o., resp. MUNITIO s.r.o. jako investor a současně majitel pozemků
p.č. 1349/1 o výměře 3 475 m² – orná půda, zemědělský půdní fond
p.č. 1349/4 o výměře 1 586 m² – orná půda, zemědělský půdní fond
p.č. 1349/5 o výměře 1 672 m² – orná půda, zemědělský půdní fond
v k.ú. Černá Hora hodlá na uvedených pozemcích realizovat terénní úpravy v místech nedokončené výstavby rybníka s cílem uvést tyto pozemky do původního stavu před zahájením výstavby rybníka.
Lokální deprese bude vyrovnána při bázi především vybranými stavebními a demoličními odpady (1710101 Beton, 1710102 Cihly, 1710103 Tašky a keramické výrobky, 170107 Směsi nebo oddělitelné frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106) a výkopové zeminy, odpad katalogového čísla 170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503. Odpady budou naváženy ve vrstvách o mocnosti 0,2 m, rovnoměrně rozhrnutých po celé ploše zařízení, budou promíseny následným přeoráním hlubokou orbou do kříže a zhutněny silničním válcem.
Ve skutečnosti jsme využili zeminu, tvořenou převážně jílovcem, odtěženou při budování komunikace v obci Brťov.
Povrch rekultivovaného terénu je přibližně rovinný, odtok povrchových vod nebude směřován do toku Býkovka, takže nedojde ke změně velikosti povrchového odtoku z rekultivované plochy oproti stavu před zahájením výstavby rybníka. Rekultivovaná plocha bude mít v konečné úpravě charakter travnaté plochy.
Podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění toto využití odpadu kategorie „ostatní“ nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí.

Fotogalerie

 • Černá hora
 • Černá hora
 • Černá hora
 • Černá hora
 • Černá hora
 • Černá hora
 • Černá hora
 • Černá hora
 • Černá hora
 • Černá hora
 • Černá hora
 • Černá hora
 • Černá hora
 • Černá hora
 • Černá hora
 • Černá hora
 • Černá hora