Dětské polyfunkční dopravní hřiště

Popis projektu

Odstranění nefunkční vodní nádrže a její následná rekultivace – vybudování dopravního hřiště v Černé Hoře, okr. Blansko.

Budování dopravního hřiště započne terénními úpravami – bude odstraněna nedokončená vodní nádrž a vysvahováno blízké okolí. Bude využita zakoupená zemina i suť. Zakoupenou zeminu a suť i za cenu vyšších nákladů hodláme postupně po 50–70 cm hutnit, aby byl terén, co nejkompaktnější a tím ideální pro následující výstavbu dopravního hřiště.

Při přípravách projektu se jevilo jako ideální využití prostoru nedokončené vodní nádrže pro aktivitu dětí. Dlouhodobě je dopravní výchova velmi důležitý prvek vzdělávání a výuky dětí. Výcvik dětí na dětských dopravních hřištích je pro žáky výhodou, protože si mohou v bezpečném prostředí vyzkoušet reálné dopravní situace. Ve spolupráci se Základní školou v Černé Hoře a školami v blízkém okolí, jako jsou např. ZŠ Lysice, ZŠ Drnovice, ZŠ Bořitov bylo vyhodnoceno začlenění praktické dopravní výchovy jako velmi vhodný doplněk teoretické dopravní výchovy. Jako přínosné bylo vyhodnoceno začlenění multimediálních výukových programů do nabídky dopravního hřiště, čímž se dětem dostává maximálního množství různorodých podnětů pro výuku dopravní výchovy. Děti, které přijdou na dopravní hřiště k výuce, se v teoretické části na moderních počítačích za pomoci multimediálních programů seznámí se systémem dopravního značení, dopravními situacemi a v rámci zpětné vazby se na závěr všechny podrobí testu znalostí. Následovat bude přechod na praktickou část výuky přímo na dopravním hřišti, kde děti projdou různými dopravními situacemi v pozici chodce, cyklisty i řidiče (elektroautíčka, event. šlapacího autíčka). Vyzkouší si zvládání dopravních situací a v bezpečném prostředí si budou moci uvědomit riziko, které plyne z neopatrného chování v silničním provozu. K dispozici bude vozový park 8–10 elektroautíček pro předškoláky a 20–30 jízdních kol pro starší děti. Osobními zkušenostmi v dopravních situacích si osvojí pravidla chování - jako chodci se naučí sebekázni a opatrnosti na vozovce, jako cyklisté si osvojí dopravní předpisy potřebné při jízdě na kole a jízda v elektroautíčcích jim výuku zatraktivní, nemluvě o tom, že dotvoří skutečný obraz provozu na silnici, který při výcviku pouze na kolech není. Touto kombinací se maximálně podpoří zájem dětí věnovat se dopravní výchově, snáze se zaměří jejich pozornost, kterou v dnešní době není jednoduché získat.

Dopravní areál bude vybudován tak, aby svou plochou simuloval silniční provoz v reálných podmínkách. Nechybí v něm okružní či světelná křižovatka a jiné dopravní prvky, které umožňují prakticky si vyzkoušet i nebezpečné situace, se kterými se mohou setkat v silničnám provozu. Dopravní výuku předškoláků, žáků základních a středních škol, handicapovaných lidí se sníženou orientací v silničním provozu i široké veřejnosti zajistí školený personál.

Tematicky je plocha hřiště rozdělena na dvě části. První slouží k dopravní výchově cyklistů, druhá chodců.

Součástí areálu je provozní budova, kde budou učebny pro teoretickou výuku 20–30 osob, dále místnost pro správce a pedagoga, šatna a sociální zařízení pro všechny skupiny uživatelů. Další venkovní objekt - přístřešek parkoviště - bude sloužit k uskladnění 30 jízdních kol a 10 elektroautiček. Na jednom místě mají děti vše, co potřebují k tomu, aby si osvojily bezpečné chování v silničním provozu, návyky i reakce v krizových situacích. Ke školení v učebně budou používány e-learningové programy, které připraví odborníci z oblasti dopravy. Rádi bychom oslovili Centrum dopravního výzkumu v Brně.

Dopravní hřiště bude postaveno na pozemcích ve vlastnictví firmy Munitio. Areál bude umístěn nedaleko ZŠ a MŠ Černá Hora. Ostatní již zmiňované školy jsou v dosahu do 10 km.

Stručný program náplně výuky dopravní výchovy

V dopoledních hodinách plánujeme využívat hřiště pro účely základních škol. V odpoledních hodinách a během víkendů bude hřiště otevřeno i pro širokou veřejnost. Součástí hřiště budou i další prvky určené dětem: lezecké mikádo, lanová prolézačka, houpačky, prolézačka se skluzavkou, kladina s prolézačkou, multifunkční sestava “Cvrček”, kolotoč, pružinová houpadla a pískoviště.

Největší a zároveň celospolečenský efekt této činnosti spatřujeme v tom, že dopravní výchovou dětí v útlém věku snižujeme riziko nehody s nezletilým účastníkem silničního provozu, budujeme povědomí o správném a bezpečném chování v silničním provozu, vychováváme budoucí řidiče v dětském věku, a v neposlední řadě zvyšujeme pravděpodobnost, že se nám proškolené děti vrátí každý den v pořádku domů. Současně vytvoříme v lokalitě Černá Hora 3 pracovní místa.

Fotogalerie

  • Dětské polyfunkční dopravní hřiště
  • Dětské polyfunkční dopravní hřiště
  • Dětské polyfunkční dopravní hřiště
  • Dětské polyfunkční dopravní hřiště
  • Dětské polyfunkční dopravní hřiště
  • Dětské polyfunkční dopravní hřiště
  • Dětské polyfunkční dopravní hřiště
  • Dětské polyfunkční dopravní hřiště
  • Dětské polyfunkční dopravní hřiště